Játékszabályzat

2023-09-07 13:33

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Nyereményjáték 2023

 

Általános nyereményjáték szabályzat

 

Bevezető

 

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez, melynek részvételi feltételeit és szabályait (továbbiakban: Játékszabályzat ) az alábbiakban határozza meg:

1.       A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ ( 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.  adószám: 15576701-2-16, képviseli: Horváth Attila)

 

A játékszabályzat, regisztráció és a szervező elérhetőségei:

Weblap: www.cserkeszolo.hu/nyeremenyjatek

E-mail: nyeremenyjatek@cserkeszolo.hu

 

2.       A Játékszabályzat hatálya:

A játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel, vagy kifogással lép fel.

 

3.       A Nyereményjátékban résztvevő személyek köre:

 

3.1   A Nyereményjátékban játékosként részt vehet minden természetes személy,

3.1.1         aki a 18. életévét betöltötte ( továbbiakban: Játékos ) és a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ intézményébe érvényes, teljes árú fürdőbelépőt vásárolt a fürdő jegypénztáránál 2023.09.15. 08:00 óra és 2023.12.31. 23:59 óra közti időszakban, vagy a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szálláshelyein ugyanezen időszakban szállásdíjat fizetett.

3.1.2         vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

 

3.2   A Nyereményjátékban minden magyar állampolgárságú, kizárólag magyarországi állandó lakcímmel 18. életévét betöltött személy részt vehet.

 

3.3    A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

3.3.1         a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy

3.3.2         más Játékos adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

3.4   Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.3. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

3.5   A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

4.       A Nyereményjáték időtartama:

4.1. A Szervező által a kiírásban meghatározottak szerint, 2023.09.15. 08:00 óra -2023.12.31. 23:59 óra közötti időszakban

 

5.       A Nyereményjáték menete, nyeremény:

5.1   A Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező intézményébe a főpénztárnál megváltott teljes árú fürdőbelépővel, vagy a Szervező szálláshelyein ugyanezen időtartam alatt fizetett szállásdíj számlájával a Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra és részt vesz a sorsoláson. A belépő megvásárlásakor kapott nyugta sorszáma, vagy a Szervező szálláhelyén kiállított számla sorszáma a meghatározó; a sorsolás ez szerint történik. A Játékosnak a belépőjegy megvásárlását követően a kapott nyugtát vagy a Szervező szálláshelyén kiállított számlát meg kell őriznie, mivel ezzel tudja igazolni esetleges jogosultságát a Nyereményre. A nyereményjátékon való részvételhez regisztráció szükséges. A nyertes szelvény igazolására épp, sértetlen, minden kétséget kizárólag nem manipulált nyugta és számla vehet részt.

5.2   Nyeremény: A Szervező a Nyereményjátékban jelöli meg a megnyerhető nyereményt. A Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett nyereményen (a továbbiakban: „Nyeremény”), kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.

5.3   A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékban kisorsolt Nyeremény felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.

5.4   A nyeremény: új TOYOTA AYGO X NG22 1.0L típusú személygépjármú


6.       A sorsolás és a Nyeremény átadásának menete:

6.1   A Nyeremény kisorsolására közjegyző jelenlétében kerül sor a Cserke Fürdő és Gyógyászati Központ Téli Fürdő épületében.  

6.2   A Nyeremény sorsolása gépi úton történik két tanú jelenlétében;

6.3   A sorsolás időpontja: 2024.01.15.

6.4   A Szervező a weboldalán közzéteszi a nyertes nyugta sorszámát. Amennyiben a Nyertes a közzétételt követő hét napon belül (2023.01.22-ig) nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény tekintetében a soron következő nyugta sorszámot határozza meg nyertes nyugtaként. A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Összesen 10 pótnyertes kerül kisorsolásra. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

6.5   A Nyeremény átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követően kerül sor. A Nyereményt a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át.

6.6   A Nyeremény - Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

6.7   A Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.

6.8   A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

6.9   Szervező jogosult a Nyertes nevét és lakóhelye településének nevét a sorsolást követően közzétenni a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon.

7.       A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek

7.1   A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjátékok időtartama alatt a kiírásban weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

7.2   A Nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre nem váltható. A Nyereményhez kapcsolódó üzembehelyezési költséget és nyereményadót a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a KGFB és Casco költsége, a Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik.


8.       A Nyertes Nyereménnyel kapcsolatos kötelezettségei, vállalásai

8.1   A Nyertes kötelezi magát, hogy a nyereményen található „Cserkeszőlő Fürdő nyereményautó” feliratokat (matricákat) az átvétel dátumától számítva 1 évig a Nyereményről nem távolítja el

8.2   A Nyertes kötelezi magát, hogy a Nyereményt az átvétel dátumától számítva 3 évig el nem adja, és azt bérbe nem adja. Amennyiben ezen kötelezettségeit a nyertes nem tartja be és elmulasztja fenti vállalásait, köteles a gépjármű aktuális forgalmi értékénem megfelelő összeg megtérítésére a Szervező irányába.

8.3   A Nyertes kötelezi magát, hogy a Szervező felhívására 8 napon belül hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a 8.1 és 8.2 pontokban részletezett feltételeknek eleget tesz.


9.        Vegyes rendelkezések

9.1   A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

9.2   A Szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a Nyereményt nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertes nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban.

9.3   A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

9.4   A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását jelen szabályzatban megjelölt weboldalon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

9.5   A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.