Közérdekű adatok

Általános Közzétételi Lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint a Cserkeszőlő Község Önkormányzatára és Cserkeszőlő Község Polgármesteri Hivatalára az Általános közzétételi lista kötelezettségei az alábbiak szerint vonatkoznak. Ezeket bárki mindennemű személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan és díjmentesen megtekintheti.

I. Szervezeti, személyi adatok frissítés megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Polgármesteri Hivatal

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

SZERVEZETI ÁBRA

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Fürdő és gyógyászati Központ

PS ÁMK

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím):

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Fürdő és gyógyászati Központ

PS ÁMK

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Fürdő és gyógyászati Központ

PS ÁMK

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Polgármesteri Hivatal

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Polgármesteri Hivatal

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK

Polgármesteri Hivatal

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Törzskönyvi kivonat

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Alapító okirat

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Törzskönyvi kivonat

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Működési engedély

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Alapító okirat

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Törzskönyvi kivonat

PS ÁMK Cserkeszőlő

PS ÁMK Alapító okirat

PS ÁMK Törzskönyvi kivonat

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

PS ÁMK
PS ÁMK Alapító okirat
PS ÁMK Törzskönyvi kivonat


Fürdő és Gyógyászati Központ
Fürdő és Gyógyászati Központ Törzskönyvi kivonat

Fürdő Működési engedély


Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Törzskönyvi kivonat


Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal Alapító okirat
Polgármesteri Hivatal Törzskönyvi kivonat

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Polgármesteri Hivatal

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok frissítés megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Ügyrend

SZMSZ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

SZMSZ Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal

SZMSZ Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

SZMSZ PS ÁMK Cserkeszőlő

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat SZMSZ

PS ÁMK SZMSZ

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ SZMSZ

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

Községi Önkormányzat

negyedévente

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Polgármesteri Hivatal

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat - Szociális térítési díj rendelet

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
- fürdő díjrendelet
módosítás
módosítás
- szálláshelyek díjrendelet
módosítás

PS ÁMK - étkezési, gondozási díjak

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Önkormányzat

Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK Társulás

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartalma, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

Polgármesteri Hivatal

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

Polgármesteri Hivatal

negyedévente

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Polgármesteri Hivatal

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

Községi Önkormányzat

Dokumentumtár

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:

Dokumentumtár

törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

Felhívások, tájékoztatók

Legfrissebb híreink

folyamatosan

legalább 1 évig archívumban tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

Állásajánlatok

Pályázatok

Szociális dokumentumok

folyamatosan

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Közzétételi és Publikációs Szabályzat

negyedévente

az előző állapot törlendő

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

2020 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

2020 Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal

2020 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

2021 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

2021 Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal

2021 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

2022 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

2022 Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal

2022 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

2023 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

2023 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

negyedévente

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Községi Önkormányzat

Községi Önkormányzat

Fürdő és Gyógyászati Központ

Fürdő és Gyógyászati Központ

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

negyedévente

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

negyedévente

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

Közzétételi és Publikációs Szabályzat

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:

https://cserkeszolo.hu/kozerdeku-adatok

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok frissítés megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:

Konszolidált beszámoló 2020

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat beszámoló 2020

Polgármesteri Hivatal beszámoló 2020

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ beszámoló 2020

PS ÁMK beszámoló 2020

Költségvetési rendelet 2020

Konszolidált beszámoló 2021

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat beszámoló 2021

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal beszámoló 2021

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ beszámoló 2021

PS Ámk Cserkeszőlő beszámoló 2021

Költségvetési rendelet 2021

Konszolidált beszámoló 2022

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat beszámoló 2022

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal beszámoló 2022

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ beszámoló 2022

Költségvetési rendelet 2022

Költségvetési rendelet 2023

Költségvetési rendelet 2024

a változásokat követően azonnal

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat beszámoló 2018

Polgármesteri Hivatal beszámoló 2018

Konszolidált beszámoló 2018

Fürdő és Gyógyászati Központ beszámoló 2018

PS ÁMK beszámoló 2018

Költségvetés 2019

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat beszámoló 2019

Polgármesteri Hivatal beszámoló 2019

Konszolidált beszámoló 2019

Fürdő és Gyógyászati Központ beszámoló 2019

PS ÁMK beszámoló 2019

közzétételt követő 10 évig

Községi Önkormányzat 2011

Polgármesteri Hivatal 2011

Fürdő és Gyógyászati Központ 2011

PS ÁMK Társulás 2011


Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2012

Polgármesteri Hivatal 2012

Fürdő és Gyógyászati Központ 2012

PS ÁMK Társulás 2012


Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2013

Polgármesteri Hivatal 2013

Fürdő és Gyógyászati Központ 2013

PS ÁMK 2013


Községi Önkormányzat 2014


Községi Önkormányzat 2015


Községi Önkormányzat 2016

zárszámadás 2016


Községi Önkormányzat 2017

zárszámadás 2017

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2020

PS ÁMK 2020

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2020

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 2020

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2021

PS ÁMK 2021

Cserkeszőlői Községi Önkormányzat 2021

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 2021

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2022

PS ÁMK 2022

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2022

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 2022

negyedévente

a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával


Minden Intézmény

Községi Önkormányzat 2018

Községi Önkormányzat 2019

Polgármesteri Hivatal 2018

Polgármesteri Hivatal 2019

Fürdő és Gyógyászati Központ 2018

Fürdő és Gyógyászati Központ 2019

PS ÁMK 2018

PS ÁMK 2019

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:

a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

a közzétételt követő évig

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:

Községi Önkormányzat 2018

Fürdő és Gyógyászati Központ 2018

Községi Önkormányzat 2019

Fürdő és Gyógyászati Központ 2019

Községi Önkormányzat 2020

Fürdő és Gyógyászati Központ 2020

Községi Önkormányzat 2021

Fürdő és Gyógyászati Központ 2021

Községi Önkormányzat 2022

Fürdő és Gyógyászati Központ 2022

Községi Önkormányzat 2023

Fürdő és Gyógyászati Központ 2023

a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

a közzétételt követő évig

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

Bácsvíz koncesszió

Üzemeltetési szerződés IV. számú módosítása

negyedévente

a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:
negyedévente

a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

negyedévente

Községi Önkormányzat

legalább 1 évig archívumban tartásával

Községi Önkormányzat pályázatok 2018

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve

negyedévente

Rendezvényszervezés

Baghy-Szinyei Merse kúria felújítása

28 férőhelyes új bölcsőde építése

Cserkei Piknik

Földútszakasz útstabilizáció

Útburkolatfelújítás és parkolóépítés

Cserkeszőlő Kossuth útburkolatfelújítás és parkolóépítés, Kossuth utca felújítása

legalább 1 évig archívumban tartásával

Községi Önkormányzat

határozat a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési tervének elfogadásáról

előterjesztés

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2019 évi közbeszerzési terve

vállalkozási szerződés Profiter Machine Kft.

Egyéb

Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

alapító okirat

2019. évi beszámoló

végelszámolási eljárás megindítása

végelszámolás

A dokumentumok megnyitásához Adobe Reader szükséges!