Közérdekű adatok

Általános Közzétételi Lista

Ket. 164.§ szerinti közzététel - ÁHT tv. szerinti közzétételek - egyéb közzétételek

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint a Cserkeszőlő Község Önkormányzatára és Cserkeszőlő Község Polgármesteri Hivatalára az Általános közzétételi lista kötelezettségei az alábbiak szerint vonatkoznak. Ezeket bárki mindennemű személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan és díjmentesen megtekintheti.

I. Szervezeti, személyi adatok frissítés megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Polgármesteri Hivatal

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Fürdő és gyógyászati Központ

PS ÁMK

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím):

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Fürdő és gyógyászati Központ

PS ÁMK

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Fürdő és Gyógyászati Központ

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Fürdő és gyógyászati Központ

PS ÁMK

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Polgármesteri Hivatal

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Polgármesteri Hivatal

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

PS ÁMK alapító okirat

Fürdő alapító okirat

Fürdő Működési engedély

Polgármesteri Hivatal alapító okirat

Polgármesteri Hivatal törzskönyvi kivonat

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Polgármesteri Hivatal

PS ÁMK

Fürdő és Gyógyászati Központ

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok frissítés megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Polgármesteri Hivatal SZMSZ

Községi Önkormányzat SZMSZ

Fürdő és Gyógyászati Központ alapító okirat

PS ÁMK


Cserkeszőlő Önkormányzat Közérdekű adatok igénylésének és közzétételének rendje

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Polgármesteri Hivatal SZMSZ

PS ÁMK Társulás dokumentumok:
alapító okirat, társulás, megállapodás, teljes anyag

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

negyedévente

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Polgármesteri Hivatal

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Önkormányzat
Fürdő és Gyógyászati Központ
PS ÁMK Társulás

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Önkormányzat
Fürdő és Gyógyászati Központ

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartalma, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

Önkormányzat

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Önkormányzat

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

Polgármesteri Hivatal

negyedévente

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Polgármesteri Hivatal

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

Polgármesteri Hivatal

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:

Polgármesteri Hivatal

Községi Önkormányzat

törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

PS ÁMK Társulás

folyamatosan

legalább 1 évig archívumban tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

folyamatosan

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Községi Önkormányzat

negyedévente

az előző állapot törlendő

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

negyedévente

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

negyedévente

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

negyedévente

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok frissítés megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK

a változásokat követően azonnal

közzétételt követő 10 évig

Községi Önkormányzat 2011
Polgármesteri Hivatal 2011
Fürdő és Gyógyászati Központ 2011
PS ÁMK Társulás 2011

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2012
Polgármesteri Hivatal 2012
Fürdő és Gyógyászati Központ 2012
PS ÁMK Társulás 2012

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2013
Polgármesteri Hivatal 2013
Fürdő és Gyógyászati Központ 2013
PS ÁMK 2013

Községi Önkormányzat 2014

Községi Önkormányzat 2015

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

Minden Intézmény

negyedévente

a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Minden Intézmény

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:

Községi Önkormányzat

a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

a közzétételt követő évig

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:

Községi Önkormányzat

a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

a közzétételt követő évig

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

Bácsvíz koncesszió

negyedévente

a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:


Községi Önkormányzat

negyedévente

a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

termálfűtés

negyedévente

legalább 1 évig archívumban tartásával

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről):

közbeszerzési szabályzat 2011

közbeszerzési terv 2011

közbeszerzési terv 2012

Trigon Invest Kft.:

szerződés1, szerződés2, 1.módosítás, 2. módosítás, pótmunka

ajánlatok összegzése

negyedévente

legalább 1 évig archívumban tartásával

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaiban meghatározott adatokon túl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 164. §-a is előírja bizonyos adatok, információk közzétételi kötelezettségét pontosan, naprakészen és az interneten keresztül folyamatosan hozzáférhetően az alábbiak szerint:

Ket. 164. § szerinti közzététel

2/a.

Az egyes hatósági ügyek intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézők neve, hivatali elérhetősége vagy az ezzel kapcsolatban felvilágosítást adó ügyfélszolgálat elérhetősége.

2/b.

Az ügyintézés jogszabályban meghatározott határideje.

2/c.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztatás.

2/d.

Az illetékek és díjak - ideértve a szakhatósági eljárásért fizetendő illetékek és díjak - meghatározása, valamint a lerovásuk, befizetésük módjáról szóló tájékoztatás.

2/e.

Az ügyek intézése során az elektronikus kapcsolattartás, így különösen a központi rendszer igénybevételének feltételei, az eljárás megindításához szükséges kérelem és más beadvány, nyomtatvány, űrlap, informatikai alkalmazás elérhetősége, kitöltésének módja, továbbítása.

2/f.

Az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélkapu létesítéséről szóló tájékoztatás.

2/g.

Az elektronikus kapcsolattartás technikai szabályai és az üzemzavarról szóló tájékoztatás.

3.

A hatóság a teljesítményének és hatékonyságának mérésére ügyforgalmi statisztikát készít, amely ügycsoportonként és összesítve is tartalmazza az összes ügy számát, ezen belül az első fokon jogerőre emelkedett határozatok számát, a jogorvoslat során megváltoztatott határozatok számát, a határidőn túl intézett ügyek számát, ügyenként az ügyintézési határidő túllépésének mértékét, a hatósággal szemben benyújtott kártérítési igények számát, a felügyeleti intézkedések, valamint az ügyintézési határidő túllépése miatt a hatóság vezetőjével szemben kezdeményezett fegyelmi eljárások számát. Az ügyforgalmi statisztika egyéb, a hatóság vezetője által meghatározott más statisztikai adatokat is tartalmazhat. Az ügyforgalmi statisztikát a hatóság az ügyfélfogadására nyitva álló helyiségében is közzéteszi.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A.§ (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

Áht. 50/A.§ (4) szerinti közzététel

Részletes jelentés az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő testület megalakulását követően a választási ciklusban keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

Adatok a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről

75/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet 2. § szerinti adatszolgáltatás

Egyéb

Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

alapító okirat

2011. évi beszámoló

A dokumentumok megnyitásához Adobe Reader szükséges!